தமிழில்

தமிழில் காண

திராவிட இயக்கமும் திருக்குறள் எழுச்சியும்

Volume 1, Issue 2 | April 2021 - June 2021

பேரா. முனைவர் தி. தாமரைச்செல்வி

தாகூர் அரசு கலை & அறிவியல் கல்லூரி, புதுச்சேரி


Thi, Thamaraichelvi 2021. “Dravida Iyakkamum Thirukkural Ezhuchiyum”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 1 (2):28-42.


bibliography

 • ந. அறிமுகம், திருக்குறள் பற்றி தந்தை பெரியார், வள்ளுவம் இதழ் 17, ப.25
 • வே. ஆனைமுத்து (பதிப்), பெரியார் ஈ.வெ.ரா. சிந்தனைகள், முதல் வரிசை தொ.4, மதமும் கடவுளும், ப.1933-1944
 • மேலது. தொகுதி 2, இயக்கங்கள் – 1 (முதல் வரிசை) ப. 985
 • மேலது. தொகுதி 2, சமுதாயம் – 1, பக் 57-58
 • மேலது. தொ.5, தத்துவம் -1, ப.2642
 • மேலது. ப.2641-2646
 • மேலது. தொகுதி 5, தத்துவம், ப. 2646 – 2647
 • மேலது. ப. 2648 – 2649
 • மேலது. தொ.1, சமுதாயம்-3 (இரண்டாம் வரிசை), ப. 53
 • மேலது. தொகுதி-6, கிளர்ச்சிகளும் செய்திகளும், ப.4661
 • மேலது. ப. 4684
 • மேலது. பக். 4684
 • மேலது. தொ.6, கிளர்ச்சிகளும் செய்திகளும்-1 (முதல்வரிசை), ப.3126
 • அ. இறையன் (பெரியார் பேருரையாளர்) இதழாளர், பெரியார், ப. 522
 • மேலது. ப. 114
 • வாழ்க்கை நெறி வகுத்த வள்ளுவர் மாண்பு, செந்தமிழ்ச் செல்வி, சிலம்பு 24, பரல். 6(1949), பக். 217-227
 • வாலாசா வல்லவன், திருக்குறளும் சுயமரியாதை இயக்கமும், திருவள்ளுவர் 2050 ஆண்டுகள்… அடைவுகள்…, (பெரியார் உணர்வாளர்கள் கூட்டமைப்பு வெளியீடு), ப.370
 • திராவிட நாடு (14.1.1949). ப. 3
 • வ. சுப்பையா, திருக்குறள் பணியே கழகத்தின் தனிப்பெரும் பணி, செந்தமிழ்ச் செல்வி, சிலம்பு-47, பரல்.6, (1973), ப. 321

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)