தமிழில்

தமிழில் காண

திராவிட நாகரிகத்தின் தொன்மையும் முன்மையும்

Volume 1, Issue 3 | July 2021 - September 2021

பேரா. முனைவர். ப. காளிமுத்து

எம்.ஏ., பிஎச்.டி.,


P, Kalimuthu. 2021. “Dravida Naagarigathin Thonmaiyum Munmaiyum”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 1 (3): 88 - 100


bibliography

 • Warwick Bray, The Penguin Dictionary of Archaeology : p222 (1979)
 • H.W. Van Loon, The Story of Mankind, P.27. (1958)
 • Paul Masson Oursel, Halena De Willman, Grabowska and Phillippe Stern.Ancient India and Indian Civilization : p.18 (1967)
 • R.D. Banerji, ‘Modern Review’ Quarterly Journal, (1927) Calcutta, ‘Dravidian Civilization’
 • ந.சி. கந்தையா, திராவிட நாகரிகம்-II; ப. 55 (2003)
 • டாக்டர் கே.கே. பிள்ளை, தமிழக வரலாறு - மக்களும் பண்பாடும் ; பக்.38, 41. (1972)
 • மேலது; மேலது; பக்.41,43
 • Dr. B.R. Ambedkar, The Untouchables ; pp.88,89“.... The Dravidians of the South of India, were of the same stock as the Asuras or Nagas of the North.” Tamil or Dravida was not merely thelanguage of South India, but before the Aryans came, it was the language of the whole of India and was spoken from Kashmir to Capecomorin. In fact it was the language of the nagas throughoutIndia”.
 • A.L. Basham, The wonder that was India, p.25, (1988)“In the hills of Baluchistan where the people Brahmins, speak a Dravidian language. It has been suggested that the Harappa folks were Dravidians and Fr. Heras, one of the authorities who have tried to read their script has even claimed that their language and a very primitive form of Tamil”.
 • Paul Masson andothers , Op.cit, p.19“He seen however, to have here a sumero - Dravidian culture, which built in brick with remarkable skill and adorned its dwellings with real works of art. In any case, we can safety say that even before the Aryan conquest North - Western India was incontact with the Mesopotamian powers.”
 • டாக்டர் கே.கே. பிள்ளை மு.நூ; ப.45
 • பன்மொழிப்புலவர் கா. அப்பாத்துரையார், தென்னாடு ப.45 (1954)
 • B.N. Lunia, Life and Culture in Ancient India ; p.62 (1982)
 • John Wilson, ‘India three Thousand Years Ago’ or ‘The Social State of the Aryas on the Banks of the ‘INDUS’ in the times of the Vedas’. p.21; (1985)‘Thou Indra hast rescued the kine, thou hast won the Soma juice; thou hast let loose the seven rivers to flow”. p.21
 • டாக்டர் கி. வீரமணி, விடுதலை நாளிதழ் - 17.12.2017 மேற்கோள் ; 1
 • John Wilson, Op.cit : p.20
 • குருவிக் கரம்பை வேலு, இதுதான் வேதம் : (1991)
 • Zamila Thapar, A History of India : p.29 (1987)“The Indus valley civilization declined in the second millennium B.C. and has almost completely disintegrated when (1500 B.C.) the Aryans entered the North-west of India”
 • V.R. RamachandraDikshidar, Origin and spread of the Tamils ;pp: 15, 21 (1971)“My firm conviction is that the ancient Tamils were inheriters of Lithic culture of South India” p.15“....the pre-historic burial places covering over hundred and fourteen acres of land at Adichanallur on the South Bank of the Tambraparani, (than porgnai river) in the Tinnavally District. These graves at adichanallur are to be dated in the early from Age which succeeded the Neolithic age in South India” p.21 (1971)
 • டாக்டர் கே.கே.பிள்ளை மு.நூ. ப.32
 • K.A. Nilakanta Sastri, A History of South India, p.7 ; (1975)
 • சாத்தான் குளம்அ. இராகவன், ஆதித்த நல்லூரும் பொருநைவெளி நாகரிகமும்; ப.226 (1980) 23. சு. வெங்கடேசன் , வைகை நதி நாகரிகம் பக் 24, 40, 52 (2018)
 • டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார் , ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் ப.83 (1947)
 • Sowmiya Ashok , Tweets @sonmiyashokAn Independent Journalist, ‘The Dig-02.Apr 21based in Chennai
 • Dr. Amarnath Rama Krishna, Proceedings of theNational Seminar on Salvage Archaeology and Heritage Management in India; P.14. (Dept of History, Meenakshi College for Women, Chennai-600 024, 2016)
 • Tony Joseph, Of Early Indians (AuthorQuoted By SowmiyaAshok op.cit, ‘The Dig’: 02 Apr21
 • P. Asaithambi, ‘The Dig’: 02 April 21
 • மா. ரா. இளங்கோவன், தமிழ்நாட்டின் தலைநகரங்கள், ப.47; (1958).
 • தினமணி (நாளிதழ்)19.12.2002
 • மேலது
 • The Hindu25.4.2021‘Iron Smelting units unearthed at Kodumanal’

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)