தமிழில்

தமிழில் காண

தமிழகத்தில் சமூகநிலை (13ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 18ஆம் நூற்றாண்டு வரை)

Volume 04, Issue 02 | April 2024 - June 2024

பேரா. கே. கே. பிள்ளை


Pillay, KK. 2024. “Thamizhagathil Samooga Nilai (from 13th CE to 18th CE)”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 4 (2): 29-51.


bibliography

 • S. I. I. II. No, 81.
 • Ep. Rep. 96/42-43; Ep. Rep. 100/42-43
 • Ep. Ind. XVI. No. 12.
 • I. P. S. No. 304
 • Ep. Rep. 309/16; Ep. Rep. 378/16.
 • EP. Rep. 17/17; Ep.Rep. 23/17.
 • Ep. Rep. 378/15
 • Ep. Rep. 1907-p. 16
 • Ep. Rep. 319/1911.
 • Ep. Rep. 111/39-40.
 • Ep. Rep. 272/1912.
 • Ep. Rep. 162/18
 • Ep. Rep. 291/23.
 • Ep. Rep. 292/28-29.
 • Ep. Rep. 276/28-29.
 • Ep. Rep. 293/28-29
 • Ep. Rep. 207/29-30
 • Ep. Rep. 62/33-34
 • Ep. Rep. 201/36-37
 • S. I. I. VIII. No. 155.
 • Ep. Rep. 581/2o. Ep. Rep. 584/20
 • Ep. Rep. 77/36-37
 • Ep. Rep. 91/41-42. Ep. Rep. 101/41-42.
 • Ep. Rep. 81 to 83/ 40-41.
 • Ep. Rep. 375/39-40
 • Ep. Rep. 9/45-46
 • Ep. Rep. 23/45-46.
 • Ep. Rep. 25/45-46.
 • Ep. Rep. 59/45-46.
 • Ep. Ind. XXVIII. No. 12.
 • Ep. Rep. go 492/1902, p. 43.
 • Ep. Rep. go 503/1907. p. 17.
 • Ep. Rep. 115/191.
 • Ep. Rep. go 1936-37 Cop. p1. I.
 • Ep. Rep. 490/37-38
 • Ep. Rep. 115/42-43.
 • Ep. Rep. 588/26.
 • Ep. Rep. 208/11.
 • I. P. S. No. 793
 • I. P. S. No. 814.
 • I. P. S. No. 841.
 • I. P. S. No. 692
 • I. P. S. No. 692 & 799
 • I. P. S. No. 818.
 • I. P. S. No. 715.
 • I. P. S. No. 601.
 • I. P. S. No. 601.
 • வீரசோ. அலங். 40.
 • திருவருட்பா. 6; 45-47
 • குறுந். 130.
 • தொல். பொருள். செய். 236

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)