தமிழில்

தமிழில் காண

சுயமரியாதை இயக்கமும் பெண்ணின விடுதலையும்

Volume 04, Issue 02 | April 2024 - June 2024

முனைவர். ச. ஜீவானந்தம்

Jeevanandam, S. 2024. “Suyamariyathai Iyakkamum Pennina Viduthalaiyum”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 4 (2): 53-68.


bibliography

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)