தமிழில்

தமிழில் காண

தமிழ் அகப்பொருளும் புறப்பொருளும் - பிறப்பகம் தமிழகமா? அயலகமா? (புனைவும், வினாவும், விடையும்)

Volume 1, Issue 2 | April 2021 - June 2021

பேரா. முனைவர். தி. முருகரத்தனம்

Thi, Murugarathanam 2021. “Thamizh Akaporulum Puraporulum – Pirappakam Thamizhakamaa? Ayalakamaa?”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 1 (2):43-67.


bibliography

  • Hardy, Friedhlm, Viraha Bhakti, The Early History of Krishna Devotion in South India, 1983, Oxford University Press.
  • Tieken, Herman, Kavya in South India: Old Tamil Cankam Poetry, 2001.
  • Sweitzer, Albert, Indian Thought and Its Development.
  • முருகரத்தனம், தி., மேலை அறிஞர் பார்வையில் தமிழ், நம்பார்வையில் அவர்கள், தொகுதிகள் 1 (2013), 2 (2015), மதுரை: தமிழ்ச் சோலை.
  • முருகரத்தனம், தி, அனைத்திந்திய வரலாற்று அறிவுநெறிச் சூழ்புலத்தில் வள்ளுவரது முப்பாலின் இடம், (2016), ஆய்வுத்திட்டம், சென்னை: செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம்.

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)