தமிழில்

தமிழில் காண

தமிழ் வளர்ச்சியில் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞரின் பங்கு

Volume 04, Issue 01 | January 2024 - March 2024

புலவர் முனைவர். கோ. சுந்தராம்பாள்


Sundarambal, G. 2024. “Thamizh Valarchiyil Muthamizh Arignar Dr. Kalaignarin Pangu”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 4 (1): 19-38.


bibliography

 • பாரதிதாசன் தமிழியக்கம் ப.29
 • இறையனார் குறுந்தொகை பாடல் எண்.2
 • புகழேந்தி நளவெண்பா பாடல் எண். 106
 • பாரதிதாசன் கவிதைத்தொகுப்பு எண்:1 ப.64span>
 • பாரதியார் பாரதியார் கவிதைகள் ப.47
 • இனியன் தஞ்சை கவியரங்கக் கவிதை
 • கலைஞர் கவியரங்கில் கலைஞர் ப.13
 • பாலச்சந்திரன் சு.இலக்கியத் திறனாய்வு பக். 85-86
 • கலைஞர் கவியரங்கில் கலைஞர் ப. 14
 • மேலது ப. 186
 • கந்தசாமி சோ.நா.கலைஞரின் கவித்திறம் ப. 19
 • கலைஞர் கவியரங்கில் கலைஞர் ப. 85
 • மேலது ப.10
 • மேலது ப.165
 • திருவள்ளுவர் திருக்குறள் கு.எண்.33
 • கலைஞர் கவியரங்கில் கலைஞர் ப.174
 • பாரதிதாசன் குடும்ப விளக்கு ப.32
 • கலைஞர் கவியரங்கில் கலைஞர் ப. 6
 • மேலது ப. 223
 • மேலது ப.254
 • மேலது ப.84
 • மேலது ப.92
 • மேலது ப.112
 • மேலது ப.258
 • மேலது ப.86
 • மேலது ப.146
 • மேலது ப.146
 • தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியம் - நூன்மரபு நூற்பா எண்: 8
 • கலைஞர் தொல்காப்பியப் பூங்கா ப.47
 • தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியம் - நூன்மரபு நூற்பா எண்: 9
 • கலைஞர் தொல்காப்பியப் பூங்கா ப. 48
 • மேலது
 • மேலது
 • தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியம் - நூன்மரபு நூற்பா எண்: 18
 • மேலது நச்சினார்க்கினியர் உரை
 • கலைஞர் தொல்காப்பியப் பூங்கா ப.54
 • தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியம் - கிளவியாக்கம் நூற்பா எண்:35
 • மேலது சேனாவரையர் உரை
 • கலைஞர் தொல்காப்பியப் பூங்கா ப. 108
 • தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியம் - அகத்திணையியல் நூற்பா எண்: 48
 • மேலது நச்சினார்க்கினியர் உரை
 • மருதன் இளநாகனார் கலித்தொகை பாடல் எண்: 66
 • கலைஞர் தொல்காப்பியப் பூங்கா ப.192
 • தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியம் - களவியல் நூற்பா எண்: 135
 • மேலது நூற்பா எண்: 136
 • மேலதுநச்சினார்க்கினியர் உரை
 • கலைஞர் தொல்காப்பியப் பூங்கா ப. 295
 • மேலது ப.29
 • தொல்காப்பியர் தொல்.எழுத்து. நூன் மரபுநூற்பா எண்: 8
 • மேலது நூற்பா எண்:9
 • தொல்காப்பியர் தொல். சொல். வே.ம.இயல் நூற்பா எண்: 11
 • மேலது வினையியல் நூற்பா எண்: 1
 • மேலது கிளவியாக்கம் நூற்பா எண்: 35
 • தொல்காப்பியர் தொல். பொருள். பொருளியல் நூற்பா எண்: 29
 • கருணாநிதி கலைஞர் மு. தொல்காப்பியப் பூங்கா ப.374
 • மேலதுப. 30

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)