தமிழில்

தமிழில் காண

தந்தை பெரியாரின் அணுகுமுறை

Volume 1, Issue 2 | April 2021 - June 2021

பேரா. முனைவர். நம்.சீனிவாசன்

இயக்குநர், பெரியார் சிந்தனை உயராய்வு மய்யம், பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், வல்லம், தஞ்சாவூர்


N, Srinivasan. 2021. “Thanthai Periyarin Anukumurai”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 1 (2):68-85.


bibliography

 • கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை wikipedia
 • கருணானந்தம் கவிஞர், தந்தை பெரியாரின் வாழ்க்கை வரலாறு - பக்கம் 113
 • குடிஅரசு 31.3.1935 - பக்.3
 • வீரமணி.கி., பெரியாரியல் இரண்டாம் பாகம் - பக்.192
 • சிதம்பரனார், சாமி. தமிழர் தலைவர் பக்.53
 • நன்னன். மா. பெரியாரைக் கேளுங்கள் - பக்.9-10
 • பெரியாரின் பேச்சு தூத்துக்குடி மாநாட்டு உரை, 8.5.1948 மற்றும் 9.5.1948.
 • Ibid
 • விடுதலை, 7.4.1952, பக்.3
 • வீரமணி.கி., திராவிடர் கழக வரலாறு தொகுதி 1, பக்.162.
 • இராமநாதன்.ந., பெரியாரியல் பாடங்கள், பக்.32.
 • வீரமணி.கி., திராவிடர் கழக வரலாறு தொகுதி 1, பக்.117-118
 • விடுதலை 13.11.2010, பக்.3
 • வீரமணி.கி., Ibid
 • கருணானந்தம் கவிஞர், தந்தை பெரியாரின் வாழ்க்கை வரலாறு பக்.190-191
 • நன்னன்.மா., பெரியாரைக் கேளுங்கள் - பக்.473
 • Ibid பக். 469-470.
 • Ibid பக். 470
 • Ibid பக்.464, 465
 • வீரமணி.கி, பெரியாரின் மனித நேயம்.
 • வீரமணி.கி. திராவிடர் கழக வரலாறு பக்.103
 • வீரமணி.கி., திராவிடர் கழக வரலாறு பக்.238
 • விடுதலை 6.11.1949 - பக்.2
 • வீரமணி.கி., அய்யாவின் அடிச்சுவட்டில்.... - பக்.9
 • கருணானந்தம் கவிஞர், தந்தை பெரியார் வாழ்க்கை வரலாறு பக்.518, 519
 • Ibid பக்.
 • Ibid பக்.
 • வீரமணி.கி., உலகத் தலைவர் பெரியார் தொகுதி 4, பக்.109

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)