தமிழில்

தமிழில் காண

உலகாயதமும் பெரியாரியமும்

Volume 1, Issue 3 | July 2021 - September 2021

பேரா. முனைவர். சோ.ந. கந்தசாமி

So.Na, Kandasamy 2021. “Ulagaayathamum Periyaariyamum”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 1 (3): 41 - 63


bibliography

 • அ.மறைமலையான், பகுத்தறிவுப் பகலவனின் புரட்சிப்பாதை, அண்ணா பார்வையில்... செந்தமிழ் நாட்டுச் சிங்கம் பெரியார், அன்றில் பதிப்பகம், சென்னை - 1998. ப.6.
 • சோ.ந.கந்தசாமி, இந்தியத் தத்துவக் களஞ்சியம், தொகுதி 1, மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சென்னை, 2003, ப.96.
 • Chandradhar Sharma, A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers N.Delhi, 1997, p.42.
 • Chaterjee& Datta, An Introduction to Indian Philosophy, University of Calcutta Publication, Reprint, 1984, p.64.
 • Mittal, Materialism in Indian Thought, p.19.
 • Chattopadhyaya, D.P.Lokayata - A Study in Ancient Indian Materialism, p.6
 • Das Gupta, S.N. History of Indian Philosophy Vol. III, Motilal Barnarsidass Publishers, N.Delhi, p.532-33.
 • Ibid, p.515.
 • அருணந்திசிவாசாரியார், சிவஞானசித்தியார் பரபக்கம், தத்துவப் பிரகாசர் உரையுடன், சை.சி.நூ. கழகவெளியீடு, சென்னை, 1975, ப.8.
 • மேலேகாண்க.
 • Radhakrishnan, S.Indian Philosophy, Vol.I.Allen& Unwin Publishers, London, 1958, p.276.
 • மெய்கண்டதேவர், சிவஞானபோதமும் சிவஞானமுனிவர்... சிற்றுரையும், சை.சி.நூ. கழகவெளியீடு 1977, ப.40-54.
 • அருணந்திசிவாசாரியார், சிவஞானசித்தியார் சுபக்கமும் சிவஞானசுவாமிகள்... பொழிப் புரையும், சை.சி.நூ. கழகவெளியீடு, சென்னை, 1973, ப.163-166.
 • தேவாரத்திருமுறை 5, பதிகம் 60, பா.3
 • சிதம்பரம் இராமலிங்கசுவாமிகள், திருவருட்பா ஆறாவது திருமுறை, ஸ்ரீமத் இராமலிங்கசுவாமிகள் மடாலயம், வள்ளலார் பதிப்பகம், சென்னை-7, 1964, ப.106.
 • அதேநூல். ப.146.
 • அதேநூல், ப.175.
 • அதேநூல், ப.106.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ.) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 12, கடவுள், ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை - 620 005, 2008, ப.8.
 • அதேநூல், ப.146.
 • அதேநூல், ப.46.
 • அதேநூல், ப.21.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 19, புராணங்கள், ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை - 620 005, ப.5-6.
 • அதேநூல், ப.9.
 • அதேநூல், ப.10-11.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 7, மூடநம்பிக்கை, ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை - 620 005. 2008, ப.9-10.
 • அதேநூல், ப.11.
 • அதேநூல், ப.7.
 • அதேநூல், ப.30.
 • அதேநூல், ப.31.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 14, பார்ப்பனீயம், ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை - 620 005. 2008, ப.55.
 • அதேநூல், ப.20.
 • அதேநூல், ப.25.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 7, மூடநம்பிக்கை, ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை - 620 005, 2008, ப.15-16.
 • அதேநூல், ப.16.
 • அதேநூல், ப.21.
 • அதேநூல், ப.21-22.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 10, திருமணம், ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை - 620 005. 2008, ப.5-6.
 • அதேநூல், ப.7.
 • அதேநூல், ப.12.
 • இந்தியத் தத்துவக் களஞ்சியம், தொகுதி 1, ப.97-98.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 2, ஒழுக்கம், ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை - 620 005. 2008, ப.17.
 • அதேநூல், ப.18.
 • அதேநூல், ப.22.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 8, சுயமரியாதை, ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை - 620 005. 2008, ப.5-6.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 5, சமூகச் சீர்திருத்தம், ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை - 620 005. 2008, ப.7-8.
 • அதேநூல், ப.17.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 4, தொண்டு, ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை - 620 005. 2008, ப.9.
 • அதேநூல், ப.12.
 • அதேநூல், ப.23.
 • கி.வீரமணி (தொ.ஆ.) பெரியார் களஞ்சியம், ஆறாம் தொகுதி, பெண்ணுரிமை, பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு, 84/1 ஈ.வெ.கி.சம்பத் சாலை, சென்னை-600 007, 2001, ப.171.
 • அதேநூல், ப.163.
 • அதேநூல், ப.166.
 • அதேநூல், ப.177.
 • அதேநூல், ப.176.
 • கி.வீரமணி (தொ.ஆ.) பெரியார் களஞ்சியம், தொகுதி 31, மதம் - பாகம் 7, பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு, பெரியார் திடல், 84/1, ஈ.வெ.கி.சம்பத் சாலை, சென்னை-600 007. 2008, ப.56.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ.) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 4, பகுத்தறிவு, ஏகம் பதிப்பகம், சென்னை - 620 005. 2008, ப.55.
 • கி.வீரமணி (தொ.ஆ.) பெரியார் களஞ்சியம், தொகுதி 31, மதம் - பாகம் 7, ப.56.
 • அதேநூல், ப.57.
 • அதேநூல்.
 • மா.நன்னன் (தொ.ஆ.) பெரியாரைக் கேளுங்கள், குறுமம் 9, பகுத்தறிவு, ப.6.
 • அ.மறைமலையான், அண்ணா பார்வையில் செந்தமிழ்நாட்டுச் சிங்கம் பெரியார், மூதறிஞன் பெரியாரை வாழ்த்தாய் நெஞ்சே ப.3-4.

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)