தமிழில்

தமிழில் காண

டாக்டர் அம்பேத்கரும் இந்து சட்டத் தொகுப்பு மசோதாவும்.

Volume 2, Issue 04 | October 2022 - December 2022

எழுத்தாளர் மு. சங்கையா

மதுரை


Mu, Sangayya. 2022. “Dr Ambedkarum Hindu Chatta Thoguppu Masodhavum”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 2 (4):53-66.


bibliography

 • இந்து கோட் மசோதா மற்றும் ராவ் குழுவின் அடித்தளம் பகுதி -6.-அமித் காஷ்யப் judgementincriminallaw.word press .com ஜூலை 25,2020- )
 • இந்திய வரலாறு காந்திக்குப் பிறகு (india after gandhi )--ராமச்சந்திர குஹா ,தமிழில் ஆர்.பி.சாரதி பக்-343
 • இந்து மதம் எங்கே போகிறது.அக்கினி ஹோத்ரம் ராமானுஜ தாத்தாச்சாரியார்.
 • விடுதலை 06-02-1951
 • பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுத்தும் பேச்சும் நூல் தொகுப்பு -31 பக்.442 .
 • பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுத்தும் பேச்சும் நூல் தொகுப்பு -31 பக்- 1099
 • பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுத்தும் பேச்சும் தொகுப்பு 31 .பக்-385
 • பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுத்தும் பேச்சும் தொகுப்பு 31 .பக்-419
 • இந்து இந்தியா - அச்சும் மதமும் -பக்-385
 • இந்து இந்தியா கீதா பிரஸ் :அச்சும் மதமும்- பக் -387
 • விடுதலை 06-02-1951
 • The Indian Express.Com.Inder Malhothraa 01-05-2009
 • அம்பேத்கர் கடிதங்கள்-சுரேந்திர அஜ்நாத்.பக்-323
 • அம்பேத்கர் கடிதங்கள்-சுரேந்திர அஜ்நாத்.பக் 327.
 • பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுத்தும் பேச்சும் பகுதி 32 -பக்.824 .
 • பாபாசாகேப் டாக்டர் அம்பேத்கர் எழுத்தும் பேச்சும் பகுதி 32 - பக் 814-830

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)