தமிழில்

தமிழில் காண

செருமானிய மொழிபெயர்ப்பில் திருக்குறள் (கார்ல் கிரவுல் மொழிபெயர்ப்பு).

Volume 2, Issue 3 | July 2022 - September 2022

முனைவர். க. சுபாஷிணி, செருமனி

K, Subhashini. 2022. “. Germaaniya Mozhi Peyarppil Thirukkural (Karl Graul Mozhi Peyarppu)”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 2 (3):29-38.


bibliography

 • Allgemeine Literatur Zeitung, 29.June 1807
 • Mathavan V.Ira. (2000). Cuvadippathippiyal, Pavai Publications, Thanjavur, Tamil Nadu.
 • விக்டோரியா மோ.நேவிஸ் (2011). தம்பிரான் வணக்கம், தமிழ் மொழியின் முதல் அச்சு புத்தகம். Pavai Publications, Rayappetai, Chennai, Tamil Nadu.
 • க.சுபாஷிணி (2018), ஜெர்மானியத் தமிழியல் – நெடுந்தமிழ் வரலாற்றின் திருப்புமுனை, காலச்சுவடு பதிப்பகம்.
 • க.சுபாஷிணி (2021) மெட்ராஸ் 1726, காலச்சுவடு பதிப்பகம்.
 • Graul Karl (1856). Der Kural des Tiruvalluver, Ein Gnomisches Gedicht über die Drei strebeziele des Menschen, Doeffling & Franke, Leipzig, Germany).
 • The Cural of Tiruvalluver, First Part, with the Commentary of Parimelaragar.
 • Mr.Ariel. 1947 Journal Asiatique, A Paris, Chez Doney-Dupre Pere et Fils, Imp. –Libraires,au Marais, France
 • Jeyaraj, Daniel and Young, Richard Fox (transl. Eds.) (2013). Hindu-Christian Epistolary Self-Disclosures: ‘Malabarian Correspondence’ between German Pietist Missionaries and South Indian Hindus (1712–1714), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag,
 • An Historical Essay by James F.B. Tinling, B.A. (1871), Early Roman-Catholic Missions to India,with sketches of Jesuitism, Hindu Philosophy and The Christianity of the Ancient Indo-Syrian Church of Malabar.
 • Joseph G.Muthuraj, (2011), We began at Tranquebar ISPCK, Kashmere Gate, Delhi.

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)