தமிழில்

தமிழில் காண

வஞ்சிக்கப்பட்ட வரலாறு

Volume 2, Issue 2 | April 2022 - June 2022

பேரா. முனைவர். ப. காளிமுத்து

பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகம் , தஞ்சாவூர்


P, Kalimuthu. 2022. “Vanchikkapatta Varalaaru”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 2 (2):67-85.


This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)