தமிழில்

தமிழில் காண

கற்றல் கற்பித்தலில் கலைகளின் பங்கு

Volume 04, Issue 01 | January 2024 - March 2024

முனைவர். ஆ. அழகுசெல்வம்


Azhagu Selvam, A. 2024. "Katral Karpithalil Kalaigalin Pangu”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 4 (1): 49-64.


bibliography

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)