தமிழில்

தமிழில் காண

பெரியாரின் அறிவியல் தொலைநோக்கு

Volume 03, Issue 04 | October 2023 - December 2023

பேரா. மு. கசுத்தூரிபாய்


Kasthuri Bai, Mu. 2023. "Periyarin Ariviyal Tholainokku”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 3 (4): 81-88.


bibliography

  • பெரியார், இனிவரும் உலகம், பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு, சென்னை – 600 007, பதிமூன்றாம் பதிப்பு, அக்டோபர் 1997.
  • பெரியார் களஞ்சியம், குடி அரசு தொகுதி – 10, பதிப்பாசிரியர் கி. வீரமணி, டி.லிட்., பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு, சென்னை – 600 007, 2010.
  • பெரியார் களஞ்சியம், குடிஅரசு தொகுதி – 12, பதிப்பாசிரியர் கி. வீரமணி, டி.லிட்., பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு, சென்னை – 600 007, 2010.
  • பெரியார் களஞ்சியம், குடிஅரசு தொகுதி – 41, பதிப்பாசிரியர் கி. வீரமணி, டி.லிட்.,பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு, சென்னை – 600 007, 2012.
  • பெரியார் இன்றும் என்றும் (பெரியாரின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்), விடியல் பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர் - 641 015, ஆறாம்பதிப்பு, 2018.

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)