தமிழில்

தமிழில் காண

தமிழே திராவிடம்

Volume 03, Issue 01 | January 2023 - March 2023

முனைவர். சொ. சாந்தலிங்கம்

மதுரை


Santhalingam, So. 2023. “Thamizhey Dravidam”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 3 (1): 57-65.


bibliography

 • P.Rajendran & C.Santhalingam. An Introduction to Archaeology. PP 223-225. Pandyanadu Centre for Historical Research. Madurai 2017.
 • கண்ணபிரான் இரவிசங்கர். அறியப்படாத தமிழ்மொழி. தடாகம் பதிப்பகம். சென்னை 2018.
 • மேலது.ப.151.
 • மேலது.ப.152.
 • மகாபாரதம் புத்தகம்13, பகுதி35. பாடல் 17-21 தமிழாக்கம். கண்ணபிரான் இரவிசங்கர்.
 • 25 years of Indian Epigraphy. P.27.2016.
 • C.Minakshi. Administration and Social life under the Pallavas. P.10. Madras University.1938.
 • Ibid. P.247.
 • Ibid. P.263.
 • K.A.N.Sastri. Colas. P.205. Madras University 1975.
 • பல்லவர் செப்பேடுகள் முப்பது. ப.110. உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம். சென்னை 1999.
 • மேலது. ப.111.
 • மேலது. ப.151.
 • ஞா.தேவநேயப் பாவாணர்- திராவிடத்தாய். தமிழ்மண் பதிப்பகம்- சென்னை-600014.
 • மேலது ப.7
 • மேலது ப.15
 • மேலது ப.17
 • சி.பத்மநாதன். இலங்கைத் தமிழர் வரலாறு. ப.18.
 • மேலது. ப.20.
 • மேலது. ப.20. இந்துசமய கலாச்சார அலுவலர்கள் திணைக்களம். கொழும்பு.2016.
 • ஜாவோ. துப்ரேய்ல். திராவிடக்கட்டடக்கலை. (தமிழ்) ப.9.
 • மேலது. ப.13.
 • Romila Thapar. ‘History and Beyond. PP10-11. Oxford. 2001.
 • T.P. Meenakshi Sundaram ‘A Short Introduction to the History of Tamil Languages. Book. A History of Tamil literature. J.M.Somasundaram Pillai.1968.

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)