தமிழில்

தமிழில் காண

திருவள்ளுவரைப் பற்றிய புனைகதைகள்

Volume 2, Issue 1 | January 2022 - March 2022

பேரா. முனைவர். பா. காளிமுத்து

பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகம், தஞ்சாவூர்


Pa, Kalimuthu 2022. “Thiruvalluvarai patriya punai kathaigal”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 2 (1):33-47.


bibliography

 • நச்சினார்க்கினியர் தொல்காப்பியம் (எழுத்து,பாயிர உரை (1972)
 • வி. சுந்தரமுதலியார் (ப.ஆ) கபிலரகவல் (2017)
 • அஷ்டாவதானம் வீராசாமி விநோதரச மஞ்சரி (1952) பக். 372, 377
 • B. இரத்தின நாயகர் அண்டு சன்ஸ் மேலது; முகவுரை
 • தந்தை பெரியார் 'குடிஅரசு' 10.10.1926
 • Albert Schwetzer 'Indian Thought and its Development. PP. 200-201 (1960)
 • கி. வீரமணி (தொ.ஆ) பெரியார் களஞ்சியம்; தொகுதி-37 திருக்குறள் – வள்ளுவர்; ப.283 (2015)
 • மேலது; ப.180
 • மேலது; ப.8
 • கி. வீரமணி (ப.ஆ) அசல் மனுதருமம் (1919 பதிப்பில் உள்ளபடி); பக். 283-301 (2005)
 • கி. வீரமணி (தொ.ஆ) பெரியார் களஞ்சியம்; தொகுதி-37; பக். 281 (2015)
 • மேலது; பக். 17
 • புலவர் குழந்தை திருக்குறளும் பரிமேலழகரும்; பக். 22, (2017)
 • R. Nagasamy Thirukkural an Abridgement of sastras. (9 Jan, 2018)
 • புலவர் குழந்தை மு.நூ; பக். 22-23
 • கி. வீரமணி (ப.ஆ) திருக்குறளும் பெரியாரும்; பக்.79 (2001)
 • மேலது; பக். 74
 • மேலது; பக். 79
 • பெரியார் களஞ்சியம்; தொகுதி-37, பக். 40
 • மேலது; பக். 21
 • கி. வீரமணி பெரியார் களஞ்சியம்; தொகுதி-37, பக். 153
 • மேலது பக். 28, 36, 37
 • தந்தை பெரியார் ……………… ‘விடுதலை’ 05.11.1948
 • மேலது ……… ‘விடுதலை’ 31.12.1948
 • மேலது ………. ‘விடுதலை’ 08.11.1949 – 11.11.1949
 • மேலது ……….. ‘விடுதலை’ 27.11.1948
 • கி. வீரமணி (தொ.ஆ) பெரியார் களஞ்சியம்; தொகுதி-37; பக். 327, 348
 • மேலது ………. மேலது; பக். 198
 • பாரதிதாசன் ……………….. பாரதிதாசன் கவிதைகள்; தொகுதி-2; பாரிநிலையம்-1977) பக். 157-158
 • புலவர் குழந்தை ……………. மு.நூ. பக். 22-44
 • Albert Schwetzer ………….. மு.நூ. பக். 201 (1960)
 • K. Kothandapani Pillai Thirukkural Kamathuppal; PP. 47-48, (1962) (University of Madras)

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)