English

View in English

தொடர்பு கொள்ள

பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகம் (நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம்)
வல்லம், தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு - 613403.


+91 98401 32684